NYHETER

28.11.2019

SMIAA AS ISO 9001:2015 SERTIFISERT.RA Consulting har fått lov til å være med på en fantastisk reise sammen med SMIAA AS.


Vi ble invitert inn i bedriften i slutten av 2018 for å se om vi sammen kunne etablere systemer og rutiner for å sikre en effektiv og sikker produksjon.

Det er ikke noen hemmelighet at vi kom inn i en bedrift hvor det var høy faglig kunnskap, flotte lokaler, siste skrik i teknologi og en enorm ståpå vilje blant eieren og de ansatte.

Det som manglet var styringssystemer for kvalitet, rutiner og ikke minst en plattform å samle alt dette i.

Ledelsen var opptatt av at den vowfaktor kundene opplevde på verkstedet også skulle gjenspeiles i styringssystemer og rutiner.

Vi installerte IP kvalitetsledelsessystem fra Input data levert av oss i RA Consulting.

Gjennom involvering av de ansatte og en bøye planlagt handlingsplan kom systemet på plass. Målet var at systemet skulle tilfredsstille krav i såvel ISO 9001 som relevant Norsk lovgivning som Internkontrollforskriften mfl.


Resultat av det som ble bygget opp ble så bra at ledelsen bestemte seg for å gå for ISO 9001 sertifisering.

Smiaa ble sertifisert iht. ISO 9001:2015 av DNV GL

Alt dette klarte vi sammen å få til i løpet av 1 år


Vi i RA Consulting takker for tilliten ved å bli foretrukket til dette oppdraget.


Siste nyheter

19.12.2018

JQS overtas av EPIM fra 1 januar 2019.

1 Januar vil EPIM JQS være den plassen hvor innkjøpere til oljeindustrien benytter for å finne sine leverandører. Det betyr at det ikke lenger vil være Achilles som administrer JQS. Dette betyr at dersom du ønske rå være en leverandør til oljeindustrien må du være registrert i EPIM JQS

EPIM JQS fungerer tilsvarende slik Achilles database gjør, ved at en svarer på en del spørsmål.

EPIM JQS er knyttet opp mot den nye NORSOK S-WA-N006:2018 standarden.

Dette reiser en del spørsmål, Hva betyr det for deg og ditt firma?

 

Vårt firma er registrert i Achilles, må jeg registrere meg hos Epim også?

Kan jeg være stå i begge databaser og hva er fordelene?

Hva koster det?

Hvordan får jeg dette på plass?

Gjelder standarden for alle typer leverandører?

 

Er det mye som må endres i forhold til den gamle standarden,

er det mye arbeid og hva gjør jeg?

 

 

Ta kontakt med oss i RA Consulting, vi har kompetanse og kan hjelpe deg med dette.

 

28.06.2018

SEABROKERS HAVNEKRANER AS ISO 9001:2015 SERTIFISERT.


Seabrokers Havnekraner ble sertifisert med kun 3 observasjoner under hovedrevisjonen. Det er svært sjelden at det ikke avdekkes flere funnavvik under en slik sertifisering. Dette betyr at Seabrokers Havnekraner har på plass et kvalitetsstyringssystem som gjør at de er i stand til å ivareta sine kunder på best mulig sett.


VI i RA consulting takker for tilliten vi er vist ved at vi har fått levere IP kvalitetsstyringssystem samt bidra med konsulenttjenester for oppbygging og implementering av prosesser, prosedyrer og rutiner.

Vi gratulerer med ISO 9001 sertifiseringen.

Det er med stor ydmykhet vi har fått lov å sakse innhold i en mail fra daglig leder.


Tusen takk for all god bistand ifm. prosessen som ledet til at Seabrokers Havnekraner A/S nå er ISO sertifisert. Bidraget ditt har vært uvurderlig og har gjort at både de ansattes engasjement rundt system og kvalitetstenkning i hele produksjonsprosessen har nådd høyder en på forhånd ikke trodde var mulig. Du har gjennom dine gode pedagogiske evner også bidratt til at de ansatte har hevet sin kompetanse og ikke minst forståelsen av viktigheten med å tenke på å identifisere de risikofaktorene som en til enhver tid møter på, og som i utgangspunktet var vanskelig å identifisere.


Jeg kommer til å anbefale dine tjenester til alle i mitt nettverk.Ommund Vareberg

Daglig leder


Seabrokers Havnekraner

12.01.2018


Krav til stoffkartotek i papirutgave bortfaller pr. 01.01.2018.

Krav til at hms datablad (kjemikalidatablad) skal være tilgjengelig i papirutgave på arbeidstedet bortfaller, og dersom det er hensiktsmessig trenger sikkerhetsdatablad kun være tilgjengelig i elektronisk utgave.


Bruk og tilgjengelighet av HMS sikkerhetsdatablad har blant annet vært regulert gjennom Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav som nå er endret.


Endring:

§ 2-2 første ledd skal lyde:

Stoffkartoteket kan være etablert elektronisk og/eller foreligge i en papirutgave, og skal være bygget opp på en slik måte at det er lett å søke frem informasjon om det enkelte kjemikaliet.


Endringen skjer gjennom Forskrift om endring i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav


Achilles Viste & Sømme

05.01.2018

Viste & Sømme er nå ISO 9001:2015 sertifisert.


Vi i RA Consulting takker for tillitten ved at vi har fått vært med å bidra til oppbygging av kvalitetsledelsessystem som en del av tilpasningen mot ISO 9001:2015 sertifisering.


Viste & Sømme har involvert alle ansatte i oppbyggingen gjennom planlegging, workshop osv. og RA Consulting har i denne perioden stått for leveranse av og bidratt til oppbygging av IP (input prosess) kvalitetsledelsessystem.


Viste & Sømme har gjennom Involvering av alle i bedriften økt de ansattes forståelse for at kvalitet er en del av det daglige arbeidet.

Daglig leder Vidar Dysjeland sier at denne måten å bygge system på har forbedret arbeidsprosesser og bedriftskulturen, og skapt en høy grad av eierskap blant de ansatte.

 

Viste & Sømme har gjennom alle sine sertifiseringer og kvalifiseringer som ISO 9001:2015, Achilles JQS, Milestone Platinum Channel mfl. sikret at kunden får "rett produkt til rett tid til avtalt pris, hver gang"
24.10.2017


RA Consulting leverer IP kvalitetsledelsessystem til Sandnes Eiendomsselskap KF


Sandnes Eiendomsselskap KF valgte  Input Process fra Input data

som sitt nye verktøy for styring av sitt kvalitetsarbeid.

Vi i RA Consulting takker for tilliten ved å bli valgt som leverandør.24.10.2017Euroressurs har valgt RA Consulting som leverandør av HMSK tjenester og kvalitetsledelsessystem.


Euroressurs har valgt programvareløsningen Input Process

til sitt verktøy for kvalitetsstyring i forbindelse med Achilles JQS kvalifisering.


Ved å bygge opp et kvalitetstyringssystem som samsvarer med krav i ISO 9001:2015 standarden, er Euroressurs i stand til å levere tjenester hvor kundens forventinger ivaretas på best mulig vis.29.08.2017

Les hvorfor det er så viktig at

du følger opp dine leverandører gjennom leverandørrevisjon

23.02.2017


Årdal maskinering API Q1 & ISO 9001:2015 sertifisertAPI gjennomførte nylig en revisjon hos Årdal maskinering for deres API Q1 & ISO 9001:2015 sertifisering.


Revisjonen resulterte i 1 avvik, og noen forbedringspunkter som er enestående i denne sammenhengen.RA Consulting har bidratt med gapanalyser og etablering av handlingsplan i forbindelse med tilpasning av kvalitetsledelsessystemet mot sertifisering iht.  API Q1 og API monogram program API Spec 7-1 standard og samt ISO 9001:2015.Årdal maskinering benytter Antenor AMS styringssystem.


Årdal maskinering mottar innen kort tid sitt sertifikat for API Q1 og API monogram program API Spec 7-1 standard. samt ISO 9001:2015, og vil da være en av svært få leverandører i Norge som innehar denne sertifiseringen
Vi i RA Consulting gratulerer.

15.02.2017


SEABROKERS FUNDAMENTERING AS NY KUNDE HOS RA CONSULTING


Seabrokers Fundamentering har valgt RA Consulting til sparringpartner i arbeidet med å bli enda bedre innen helse miljø og sikkerhet.


RA Consulting har levert IP kvalitetsledelses system som vil forbedringsarbeidet effektivt og kostnadsbesparende.